Odontotecnica

Fondi per la formazione professionale dichiarati di obbligatorietà generale

Fondazione Odontotecnica (ALPDS)

01.01.2007
Foglio federale 2006, n. 50, 19.12., pag. 8901
Foglio ufficiale svizzero di commercio 2006, n. 237, 06.12.

https://www.sbfi.admin.ch/content/sbfi/it/home/bildung/bwb/berufsbildungsfinanzierung/berufsbildungsfonds/allgemeinverbindlich-erklaerte-berufsbildungsfonds-gemaess-art--/zahntechnik.html